ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

 

1.1 Nedanstående allmänna bestämmelser gäller för alla leveranser av produkter från Nissabo AB (”Säljaren) till sina kunder (”Köparen”). Säljaren är inte bunden av villkor som Köparen har inkommit med och som strider mot nedanstående allmänna bestämmelser såvida inte parterna i skriftlig handling, undertecknad av båda parter, har enats om att sådana villkor ska gälla mellan parterna.

 

1.2 Av Säljaren lämnad offert eller annat meddelande, som annars vore att anse som anbud, gäller utan förbindelse om inte annat uttryckligen angetts i offerten eller meddelandet.

 

1.3 Säljarens information om produkterna är endast vägledande vid valet av produkt och användningsområde och utgör ingen garanti för en produkts lämplighet för visst ändamål.

 

1.4 Säljarens skriftliga orderbekräftelse ersätter all tidigare korrespondens gällande t.ex. pris, leveranstid och mängder, och ska innehålla samtliga detaljer Köparen behöver för att kunna bedöma orderbekräftelsens riktighet. Det är Köparens ansvar att noga granska orderbekräftelsen för att säkerställa att rätt produkt i rätt mängd och utförande sätts i produktion.

 

1.5 Säljarens orderbekräftelse ska skriftligen godkännas av Köparen innan produktion påbörjas. Om inget annat skriftligen anges ska orderbekräftelsen godkännas inom två arbetsdagar. Vid uteblivet godkännande har Säljaren rättighet att justera avtalad leveranstid.

 

1.6 Köparen är skyldig att presentera samtliga krav på produkten när förfrågningsunderlag skickas till Säljaren. Köparen har inte rätt att komma med krav på en produkt efter det att ordererkännandet är accepterat och speciellt inte efter det att produkten är levererad. Detta kan t.ex. gälla krav på formstabilitet, skevhet, dimensionstoleranser etc.

 

1.7 Om Köparen bedöms ej försäkringsbar av kreditförsäkringsbolag förbehåller sig Säljaren rätten att begära förskottsbetalning före det att produktion startas.

 

1.8 Utöver eventuellt skydd enligt immaterialrättslig lagstiftning eller lagen om skydd för företagshemligheter gäller att en handling med förslag och idéer, som ställs till förfogande av den som infordrar eller avger anbud inte får användas av den andre utan förslagsställarens medgivande, annat än i förhållandet mellan anbudsgivaren och anbudsinfodraren. Om anbudsinfodraren i det med upphandling avsedda objektet utnyttjar sådan handling från anbudsgivare vars anbud inte antagits och vars medgivande inte inhämtats och detta medför ekonomisk fördel för anbudsinfodraren skall anbudsinfodraren betala skälig ekonomisk ersättning till anbudsgivaren.

 

 1. AVLÄMNANDE, RISKEN OCH

ÄGANDERÄTT

2.1 Om inte annat skriftligen överenskommits ska produkterna anses avlämnade när Säljaren ställt produkterna till Köparens förfogande vid Säljarens fabrik eller lager (Ex Works, Incoterms 2010).

 

2.2 I de fall där Säljaren arrangerar transport av beställda varor är det Köparens skyldighet att väl förbereda mottagning av varor. Köparen är skyldig att täcka kostnader på grund av brister i möjlighet att lossa beställda varor. När Säljaren ombesörjer transport är det Köparens skyldighet att i god tid skriftligen instruera Säljaren hur transporten ska arrangeras.

 

2.3 Vid varumottagning hos Köpare är det ytterst viktigt att inspektera varorna i samband med lossning. Antal kolli ska noga kontrolleras. Om skador eller avvikelser har uppstått under transport måste detta noteras på transportörens fraktsedel. I annat fall kan varken transportör eller Säljare ta något ansvar för skador uppkomna under tranport. Dolda transportfel, t.ex. om leveransen någon gång utsatts för fukt, är svåra att upptäcka. Köparen ska därför snarast möjligt avtäcka produktens emballage och om dolda fel upptäcks utan dröjsmål informera Säljaren och/eller transportören. Efter lossning är det Köparens ansvar att bevisa att produkten inte utsatts för fukt eller andra skador efter lossning.

 

2.3 Risken för produkterna övergår till Köparen när produkterna har avlämnats enligt punkten 2.1 ovan.

 

2.4 Äganderätten till produkterna övergår till Köparen när full betalning har erlagts för produkterna.

 

2.5 I de fall där produkten levereras i obrutna paket, där märkningen finns kvar från Säljarens leverantör, ska märkningen nedtecknas och arkiveras av köparen, på ett sätt att de kan bevisa exakt vilken leverans från säljaren som använts, om ett problem skulle uppstå ute hos slutkund.

 

 1. LEVERANSTID

3.1 Leveransdag sammanfaller med den överenskomna tidpunkten för avlämnandet och riskens övergång när Säljaren har ställt produkterna till Köparens förfogande vid Säljaren fabrik eller lager.

 

 1. FÖRSENING

4.1 Om part inser eller borde ha insett att han inte kommer att kunna hålla avtalad tidpunkt för leverans (delleverans) eller för mottagande av produkterna, ska den försenade parten utan dröjsmål underrätta den andra parten därom.

 

4.2 Om Säljaren inte levererar produkterna på överenskommen tidpunkt äger Köparen rätt att begära att Säljaren inom tio (10) arbetsdagar från den ursprungliga överenskomna leveransdagen, fullgör leveransen. Om Säljaren inte levererar produkterna till Köparen inom ovan nämnda

tidperiod och medför det väsentlig olägenhet för Köparen och Säljaren insåg eller borde ha insett detta, kan Köparen häva avtalet i dess helhet. Avser avtalet successiva leveranser (delleverans), har Köparen dock inte rätt att vid försening av delleverans, häva avtalet annat än till den del det avser den föreliggande delleveransen.

 

4.3 Avser förseningen en produkt som ska tillverkas eller skaffas särskilt för Köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och Säljaren inte utan väsentlig förlust kan tillgodogöra sig produkten på annat sätt, får Köparen häva köpet endast om hans syfte med köpet är väsentligen förfelat genom förseningen.

4.4 Säljaren är inte skyldig att ersätta Köparen för den skada, kostnad eller förlust som denne åsamkats som följd av dröjsmål om inte annat skriftligen avtalats.

 

4.5 Om Säljarens leverans av produkter försenas på grund av omständigheter som är hänförliga till Köparen ska Säljaren äga rätt att lagra och försäkra produkterna på Köparens bekostnad. Om Köparen underlåter att upphämta beställda produkter trots skriftlig påminnelse därom ska Säljaren äga rätt att på

Köparens bekostnad sälja produkterna till tredje man eller på annat sätt förfoga över produkterna. Köparen är skyldig att ersätta Säljaren för den skada, kostnad eller förlust som denne åsamkats som följd av dröjsmål vid mottagande av produkterna.

 

 1. REKLAMATION VID FÖRSENAD LEVERANS

5.1 Önskar part, på grund av försenad leverans, häva avtalet i dess helhet, eller vid successiva leveranser, häva avtalet till den del det avser den föreliggande delleveransen, ska den drabbade parten skriftligen meddela den andra parten därom inom skälig tid dock aldrig senare än fem (5) arbetsdagar från den avtalade leveransdagen.

 

 

 1. SÄLJARENS ANSVAR

6.1 Leveranser av produkter som tillverkats eller skaffats särskilt för Köparen räkning efter dennes anvisningar eller önskemål får överskridas med maximalt 10%. Sådan avvikelse ska inte anses som fel eller brist. För den händelse levererad kvantitet avviker med maximalt 10 % ska den levererade kvantiteten ligga till grund för fakturering.

 

6.2 Om levererad produkt är behäftad med fel eller avvikelser från på förhand lämnad kravspecifikation och Köparen har reklamerat felet i rätt tid i enlighet med punkten 7 nedan, har Säljaren rätt att inom skälig tid antingen avhjälpa felet om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Säljaren, eller företa omleverans.

6.3 Vid omleverans åtar sig Köparen att lagra de felaktiga produkterna till dess att Säljaren meddelat Köparen huruvida de felaktiga produkterna ska återsändas till Säljaren, hämtas av Säljaren, kasseras av Köparen m.m. Säljaren ansvarar för kostnad för returfrakt om det alternativet väljes.

 

6.4 Om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får Köparen häva avtalet om felet är av väsentlig betydelse för Köparen och Säljaren insett eller borde ha insett detta. Avser avtalet successiva leveranser (delleverans), har Köparen inte rätt att vid fel i delleverans, häva avtalet annat än till den del det avser den föreliggande delleveransen.

 

 1. REKLAMATION VID FEL

7.1 Köparen får inte åberopa att produkten är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen har lämnat Säljaren meddelande om felet.

 

7.2 Köparen kan bara reklamera avvikelser från krav som ställts på produkten i samband med upphandling. Köparen kan inte ställa krav på beställd produkt efter det att ordererkännandet är godkänt och än mindre efter det att produkten är levererad.

 

7.3 Köparen ska undersöka produkterna så snart omständigheterna medger det och alltid innan produkterna installeras/monteras eller annars tas i bruk. Fel som märkts eller borde ha märkts när produkten undersöktes enligt ovan ska reklameras utan dröjsmål och aldrig senare än åtta (8) arbetsdagar efter det att produkterna levererats hos Köparen.

 

7.4 För den händelse Köparen vid en senare tidpunkt upptäcker ett dolt fel i levererade produkter, d.v.s. sådant fel som inte upptäcktes eller borde ha upptäckts vid undersökning enligt punkten 7.2 ovan, ska Köparen äga rätt att reklamera det dolda felet inom skälig tid, dock aldrig senare än fem (5) arbetsdagar

efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts eller annars kommit till Köparens kännedom genom reklamation från annan.

 

7.5 Om felet kan antas ha uppkommit under transport och produkten kvitteras på särskild fraktsedel, ska Köparen dessutom omedelbart anmäla felet till fraktföraren.

 

7.6 Reklamerar inte Köparen inom ett (1) år från det att han mottagit produkten, förlorar han rätten att åberopa felet om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

 

7.7 Reklamationsanmälan från köparen ska vara grundlig och innefatta tillräcklig information så att båda parter vet 100% vad orsaken är till felet. Om ansvaret åligger Säljaren så har säljaren rätt att besiktiga produkten innan Kunden har överenskommit en lösning med sin Slutkund.

 

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 Köparen är medveten om att trä är ett levande material, som kan förändras med tiden beroende på bland annat luftfuktighet. Detta innebär att produkterna kan komma att krympa eller svälla såväl i tjocklek som längd och framför allt bredd. Vissa träslag är också benägna att vrida eller kupa sig. Särskilt om produkten förvaras på ett sätt som inte är för produkten lämpligt. Detta innebär också att enskilda produkter kan avvika från Säljarens produktbilder, prover och liknande. Förändringar/ avvikelser som beror på produktens inneboende egenskaper är inte att betraktas som fel i produkten, och ger inte Köparen rätt att reklamera.

 

8.2 Säljarens ansvar omfattar inte skada som kan ha orsakats av oriktig användning eller osedvanligt bruk av levererade produkter. Säljarens ansvar omfattar inte heller normal förslitning eller försämring av produkterna.

 

8.3 Säljaren är inte skyldig att på grund av dröjsmål eller fel i produkt utge någon ersättning till Köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, kostnad eller förlust om så inte skriftligen överenskommits i samband med upphandling.

 

8.4 Säljarens skyldighet att vid dröjsmål eller fel i produkt ersätta Köparen för direkt skada, kostnad eller förlust är begränsad till ett belopp som motsvarar priset för de levererade produkterna. (det vill säga kostnaden för materialet som använts till det specifika projektet, som Köparen har beställt från Säljaren).

 

8.5 Säljaren har inget ansvar för person- eller materialskador som förvållats av levererade produkter om det inte kan dokumenteras att skadan beror på grov oaktsamhet av Säljaren. Säljaren ansvarar inte för skador på fast egendom eller lösöre, som åsamkats av levererade varor.

 

 1. AVBESTÄLLNING OCH RETURER

9.1 Om Köparen avbeställer icke-levererade produkter är Köparen skyldig att ersätta Säljarens kostnader för de avbeställda produkterna.

 

9.2 Oavsett vad som sägs ovan, äger Köparen inte rätt att avbeställa eller returnera sådana produkter som har tillverkats eller skaffats särskilt för Köparen efter dennes anvisningar eller önskemål.

 

 1. PRODUKTANSVAR

10.1 Säljarens produktansvar regleras i enlighet med gällande lagstiftning i det land där Säljaren har sitt säte.

 

 1. PRISER

11.1 Priserna för produkterna anges i Säljarens vid var tid gällande prislista, offert, meddelande eller anbud. Alla priser anges exklusive mervärdesskatt.

 

11.2 I de fall Köparen begär leverans av produkterna med emballage och/eller på pallar som är utöver de som Säljarens erbjuder som standard, tillkommer emballage- och pallkostnad.

 

11.3 För den händelse export- eller importavgift, tull, skatt på export, import och leverans eller annan liknande pålaga införs eller ändring sker av det, ska, om pålagans införande eller ändring var oförutsedd och därmed inte har beaktats i Säljarens vid var tid gällande prislista, priset ändras i motsvarande mån.

 

11.4 Om devalvering eller revalvering genomförs före leverans av produkt ska priset på Säljarens begäran justeras i den mån devalveringen/ revalveringen väsentligt har påverkat Säljarens tillverknings- eller inköpskostnader för den produkt som ska levereras.

 

 1. BETALNINGSVILLKOR

12.1 Betalning ska vara Säljaren tillhanda senast Tjugoåtta (28) dagar efter fakturadatum om inget annat skriftligen överenskommits.

 

12.2 Erlägger Köparen inte betalning på förfallodagen ska Köparen dels erlägga dröjsmålsränta om 15% och ersätta Säljaren för de kostnader som uppstår för genom den försenade betalningen med en påminnelseavgift á 100kr/påminnelse.

 

 1. AVTALSBROTT

13.1 Visar det sig efter köpet att det finns skälig anledning att förmoda att Köparen inte kommer att fullgöra sina betalningsskyldigheter, äger Säljaren rätt att inställa fullgörelsen av sina leveranser samt kräva att godtagbar säkerhet ställs för Köparens rätta fullgörande av sina betalningsskyldigheter. Om Köparen ställer

godtagbar säkerhet för fullgörelsen av sina betalningsskyldigheter ska Säljaren på nytt uppta fullgörelsen av sina leveranser. Om säkerhet inte ställs utan dröjsmål får Säljaren häva avtalet med omedelbar verkan såvitt avser den del som inte fullgjorts av Köparen.

 

13.2 Oavsett vad som stadgas ovan i punkten 13.1 får part alltid häva avtalet i dess helhet med omedelbar verkan om part försätts konkurs eller annars till följd av obestånd inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser dock endast under förutsättning att sådan hävning är tillåten enligt gällande rätt. Hävning enligt

punkterna 13.1 och 13.2 ska göras skriftligen.

 

 1. FORCE MAJEURE

14.1 Om fullgörandet av något av parternas åtaganden enligt detta avtal förhindras av omständighet som parterna inte kunnat råda över eller rimligen kunnat förutse, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, explosion, naturkatastrof, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, allmän knapphet på transportmedel eller

varor och energi, omfattande driftstörningar hos part, råvarubrist, onormal stegring av råvarupriser, krig eller krigsliknande händelser, terrordåd eller annan med de uppräknade jämställd händelse samt fel eller försening i leveranser från underleverantör på grund av omständighet som här angetts och förutsatt att

annan leverantör inte skäligen kunnat anlitas, ska detta utgöra befrielsegrund. Befrielsegrund medför att parten är befriad från skyldigheten att fullgöra förpliktelsen under sådan tid som fullgörandet nödvändigtvis måste uppskjutas till följd av omständigheten.

 

14.2 Inträffar sådan omständighet som nämns i punkten 14.1 ovan, ska den part som berörs utav det utan dröjsmål underrätta motparten därom. Sker inte detta ska den part som underlåtit att underrätta den andra parten bära de kostnader som skulle ha kunnat undvikas genom sådan underrättelse.

 

14.3 Om Avtalets fullgörande omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i punkten 14.1 ovan under längre tid än tre (3)månader, får motparten efter skriftligt meddelande till den part som är förhindrad av force majeure skäl, häva avtalet.

 

14.4 Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt 14.

 

  1. TILLÄMPLIG LAG

15.1 Lagen i det land där Säljaren har sitt säte ska äga tillämpning på dessa allmänna bestämmelser dock med undantag för internationella privaträttsliga regler såvida dessa inte är tvingande.

 

 1. TVIST

16.1 Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras genom förenklat skiljeförfarande i Jönköping enligt Stockholms Handelskammares regler